Skatteanalys

Vår strävan är att göra en så skatteeffektiv lösning som möjligt, givetvis inom lagens råmärken. Dagens skatteregler vid försäljning av bolag är ofta gynnsamma för ägare till mindre och medelstora företag. Det är ändå mycket viktigt att göra rätt val av lösning då effekten i skattekronor kan skilja sig väsentligt mellan de olika alternativen. I vår analys tar vi fasta på vad det är som ska avyttras och om säljaren är privatperson eller ett bolag.
Om det är en privatperson som säljer så har sparat utdelningsutrymme på skatteblankett K10 en stor betydelse för skatteutfallet. Är det ett bolag som säljer är försäljningen ofta skattefri i första ledet. Vid försäljning av inkråm så finns möjlighet att paketera detta i ett bolag innan avyttring vilket ofta är gynnsamt. Vi har skattebakgrund och därmed de bästa förutsättningarna att skapa en bästa lösning för din situation.
Att tänka på

  • Säljs inkråm ellar aktier?
  • Är säljaren privatperson eller bolag?
  • Sparat utdelningsutrymm K10
  • Tilläggsköpeskilling
  • I träda bolag