Värdeanalys™ – Ger en bra indikation på bolagets värde och vad du kan göra för att höja det

Som egen företagare funderar man någon gång på vad företaget är värt och kanske också på hur man skulle kunna öka värdet. Vi har som stöd för detta utarbetat en pragmatisk värderingsmodell.

Följande analysmoment används i vår värderingsprocess

Strategisk analys – här identifierar vi de faktorer som i huvudsak påverkar företagets resultat, d v s vinstdrivare och framgångsfaktorer. Även risker med företagets verksamhet identifieras. Den strategiska analysen omfattar också en analys av den bransch som företaget verkar i samt en konkurrensanalys. Allt för att på bästa sätt kunna bedöma företagets kommande lönsamhet och tillväxt.


Redovisningsanalys – syftet med den ekonomiska redovisningen är att mäta och rapportera de ekonomiska resultaten av företagets verksamhet under en given period. I redovisningsanalysen försöker vi bedöma hur väl den ekonomiska redovisningen faktiskt fångar företagets verksamhet och återger ett rättvisande resultat. För att få fram ett rättvisande resultat krävs ibland justeringar för t ex större jämförelsestörande engångsposter.

Finansiell analys – här utvärderar vi företagets historiska utveckling på basis av finansiell information. Detta tillsammans med nyckeltalsanalys och kassaflödesanalys ger en bra grund för att kunna bedöma företagets framtida prestation. Den finansiella analysen ger en god bild av företagets effektivitet, lönsamhet, tillväxt och finansiella balans.


Prognoser – värdering av företag innebär ofta bedömning av företagets kommande ekonomiska resultat. För detta ändamål bygger vi prognoser i form av framtida resultat- och balansräkningar.


Värdering – ingen företagsvärdering kan ge ett exakt svar på vad företaget är värt. Det är en subjektiv uppskattning av värdet som erhålls vid en företagsvärdering. Värderingen ger en intressant fingervisning om värdet och fram för allt vad företagets värde byggs upp av - denna kunskap är viktig för att kunna utveckla företaget vidare och höja värdet. Vi använder etablerade värderingsmodeller och i de allra flesta fall någon form av avkastningsvärdering.

Så här jobbar vi
Vid ett första möte bekantar vi oss med er och företaget – och ni med oss. Vi går igenom ett antal centrala frågor och inhämtar material om företaget. Därefter jobbar vi på egen hand med analys av företaget och dess bransch. Resultatet är en detaljerad analys som ger bakgrunden till den indikativa värderingen. Vi ger också tips på saker som är bra att tänka på inför en eventuell försäljning.

Behöver du en värdering? Kontakta oss så hjälper vi dig.
Ring 08-50 51 67 47 eller e-posta