Sälja vad?

Innan försäljningsprocessen startar måste man av naturliga skäl bestämma vad det är man vill sälja. Det kan vara aktierna i det egna företaget som man vill sälja. Det är nästan lika vanligt att det är inkråmet som man vill sälja. Med inkråm menas att man säljer själva verksamheten. Bl a de avtal som verksamheten bygger på (kunder, leverantörer, medarbetare m fl).
En inkråmsaffär ställer stora krav på vad som ingår i köpet och villkoren för detta. Ofta har köparens önskemål väsentlig påverkan i valet av försäljning av aktier eller inkråm. I vissa fall kan det vara aktuellt att ta in en eller flera delägare och att då sälja del av aktierna. Det händer också att man vill sälja en del av sin verksamhet, t ex en rörelsegren i företaget.
Olika alternativ

  • Samtliga aktier i bolaget
  • Del av aktierna i bolaget
  • Inkråm (verksamheten utan bolaget)
  • Del av verksamheten
  • Optioner