Företagsvärdering

Företagsvärderingen ger oss en uppfattning om en prisnivå för bolaget. Det värde vi kommer fram till i företagsvärderingen är att se som ett riktvärde. Företagets värde kan avvika upp och ned från detta riktvärde beroende på vilken situation företaget befinner sig i och framförallt kan ett pris på företaget variera kraftigt beroende på vem köparen är och vilken bedömning denne gör i den aktuella situationen.
Den mest använda värderingsmodellen är avkastningsvärdering. Denna bygger på att företagets framtida avkastning prognostiseras och nuvärdesberäknas. Avkastningen kan mätas i t ex kassaflöde. Ibland kan en substansvärdering vara mer relevant. Substansvärdet är bolagets tillgångar minskat med dess skulder. En annan modell är jämförande värdering. I denna söker vi efter prissättnig vid affärer gjorda i liknande bolag.
Värderingens olika steg

  • Strategisk analys
  • Redovisningsanalys
  • Finansiell analys
  • Ekonomisk flerårsplan
  • Avkastningsvärdering