Avsiktsförklaring

Nästa steg blir i regel att parterna träffas för att förhandla fram en principöverenskommelse vad gäller villkoren och priset för ett förvärv. Denna avsiktsförklaring benämns Letter of intent eller LOI. Förutom villkoren och priset för förvärvet brukar Letter of intent innehålla en klausul som ger köparkandidaten en exklusiv rätt och förtur att under en viss tid granska och analysera företaget.
Detta för att säkerställa det skick företaget befinner sig i. Denna tid brukar vara 4-8 veckor och under denna tid får man som säljare inte förhandla med andra intressenter. En rekommendation är att man i Letter of intent också skriver in att man har som mål att ha ett färdigt aktieöverlåtelseavtal klart att underteckna i samband med att tiden för exklusivitetsperioden löper ut.
Att tänka på

  • LOI – Letter of intent
  • Principöverenskommelse
  • Pris och centrala villkor
  • Exklusivitetsperiod
  • Leda till ett överlåtelseavtal